ชื่อ - นามสกุล :นางสาวธนัตฐา ยอดทอง
ตำแหน่ง :หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สังคมศึกษาศาฯ
หน้าที่ในกลุ่ม :