ชื่อ - นามสกุล :นางนิรัชดา อิ่นฮ่าย
ตำแหน่ง :หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : คณิตศาสตร์
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มสาระ