ประกาศผลสอบเข้าโรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม ประจำปีการศึกษา 2562

ห้องธรรมดา

 

 

 

 

 

ห้องสองภาษา (EP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศโรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม


เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนสองภาษา) ปีการศึกษา 2562

#มอบตัวและรายงานตัว วันที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมฉลอง-ปัทมา ตั้งพิรุฬห์ธรรม

#ใช้เอกสารดังนี้
- ปพ.1 ตัวจริง

#การแต่งกาย นักเรียนแต่งกายด้วยชุดนักเรียน (โรงเรียนเดิม)

#หมายเหตุ หากนักเรียนไม่ได้มามอบตัวตามวันและเวลาที่แจ้ง จะถือว่าสละสิทธ์ในการเข้าเรียน

ประกาศ ณ วันที่ 4 เมษายน 2562

 

 

ประกาศโรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนปกติ) ปีการศึกษา 2562

#มอบตัวและรายงานตัว วันที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมฉลอง-ปัทมา ตั้งพิรุฬห์ธรรม

#ใช้เอกสารดังนี้
- ปพ.1 ตัวจริง

#การแต่งกาย นักเรียนแต่งกายด้วยชุดนักเรียน (โรงเรียนเดิม)

#หมายเหตุ หากนักเรียนไม่ได้มามอบตัวตามวันและเวลาที่แจ้ง จะถือว่าสละสิทธ์ในการเข้าเรียน

ประกาศ ณ วันที่ 4 เมษายน 2562

 

 

มอบตัวและรายงานตัว วันที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา .9.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุมฉลอง-ปัทมา ตั้งพิรุฬห์ธรรม
ใช้เอกสารดังนี้
1.สูติบัตร
2.สำเนาทะเบียนบ้าน นักเรียน บิดา มารดา ผู้ปกครอง
3.สำเนาบัตรประชาชนบิดา มารดา ผู้ปกครอง
4.เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ)
ถ้าไม่มารายงานตัวในเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ รายงานตัว ใช้เอกสาร เหมือนวันสมัคร

ผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนสองภาษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

#มอบตัวนักเรียน ในวันจันทร์ ที่ 4 มีนาคม 2562 เวลา 9.00-15.00 ณ ห้องประชุมฉลอง-ปัทมา ตั้งพิรุฬห์ธรรม

#เอกสารที่ต้องใช้ในการมอบตัวมีดังนี้
- รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป 
- หลักฐานประจำตัวนักเรียนได้แก่ สำเนาสูติบัตร สำเนาทะเบียนบ้าน หลักฐานการเรียนจบจากโรงเรียนเดิม
- หลักฐานประจำตัวของบิดาและมารดา ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน
- หลักฐานประจำตัวของผู้ปกครอง ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน

#การแต่งกาย นักเรียนแต่งกายด้วยชุดนักเรียน (โรงเรียนเดิม)

#หมายเหตุ หากนักเรียนไม่ได้มามอบตัวตามวันและเวลาที่แจ้ง จะถือว่าสละสิทธ์ในการเข้าเรียนห้องเรียนสองภาษา

ประกาศ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562